Digitalt bevarande

En stor utmaning för många arkiv och arkivbildare är frågan om digitalt långtidsbevarande. Hur skall man egentligen hantera sina digitala handlingar för att de skall vara möjliga att återsöka och ta del av även i framtiden?

Arbetet för att digitalt långtidsbevara handlingar har under senare år blivit en alltmer brännande fråga. En stor del av alla handlingar ”föds digitalt” samtidigt som många av dagens sammanslutningar endast existerar som facebookgrupper och andra grupperingar på webben. För att inte riskera att denna historia går förlorad behövs metoder för att arkivera digitalt material.

Frågan om digitalt långtidsbevarande stod i fokus för projekten ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” och ”Digitala Sörmland”, ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Arkiv Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund åren 2017–2018. Projekten finansierades av Landstinget Sörmland samt av de deltagande organisationerna.

Projektens syfte har varit att öka kunskapen om och intresset för elektronisk arkivering (e-arkivering), även kallat digital långtidslagring, hos föreningslivet i Sörmland.

På följande sidor har vi sammanställt de lärdomar som vuxit fram i och genom projektet, så att ni som arkivbildare enkelt och snabbt skall kunna finna konkreta råd för hur hantera era digitala handlingar alldeles oavsett om det handlar om textdokument, fotografier eller webbplatser.

För er som önskar mer information anordnar Arkiv Sörmland kurser i digital arkivering för sina medlemmar. Kommande kurstillfällen annonseras under fliken aktuellt.

3D-Illustration föreställande flertalet ettor och nollor.
Image by Gerd Altmann from Pixabay