Avslutade projekt

Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå – Digitala Sörmland

Frågan om digitalt långtidsbevarande stod i fokus för projekten ”Nu tar vi arkiven till en ny digital nivå” och ”Digitala Sörmland”, ett samarbete mellan Länsbildningsförbundet Sörmland, Arkiv Sörmland och Södermanlands hembygdsförbund åren 2017–2018. Projekten finansierades av Landstinget Sörmland samt av de deltagande organisationerna.

Projektens syfte har varit att öka kunskapen om och intresset för elektronisk arkivering (e-arkivering), även kallat digital långtidslagring, hos föreningslivet i Sörmland.

Ungas Digitala Minnen

Ungas Digitala Minnen var ett flerårigt utvecklingsprojekt som samfinansieras av Region Sörmland och Statens Kulturråd. Projektets övergripande målsättning var att samla in och bevara digitala minnen från unga sörmlänningar så att historieskrivningen över vår nutid även kan berättas utifrån deras perspektiv. För att höras i framtidens historia måste man finnas i arkivet, och genom det insamlade materialet kan nu framtidens arkivforskare skapa sig en förståelse av vår tids unga och deras liv.

Projektet har sammanfattats i tre rapporter:

En historisk bild över hur projektet presenterades på denna webbplats medan det bedrevs går att finna här.

E-arkivportalen

För att göra det möjligt för våra arkivbildare att arkivera sina handlingar digitalt bedrev Arkiv Sörmland under flera år ett e-arkiveringsprojekt finansierat av Statens Kulturråd och Region Sörmland. Det huvudsakliga syftet var att utveckla en e-arkivportal där personer, även utan arkivkunskap eller tekniska specialistkunskaper, ska kunna leverera och registrera digitalt arkivmaterial på ett effektivt och säkert sätt.

För att den digitala samtiden ska kunna arkiveras digitalt i större skala räcker det inte med att det finns en e-arkivlösning på plats. Det måste vara enkelt att genomföra strukturerade leveranser till e-arkivet, och på så sätt kan vi hjälpa arkivbildare att säkra sitt digitala arv. Just arkivbildarna involveras i en helt ny omfattning i portalen. För oss på Arkiv Sörmland är det viktigt i relationen till våra medlemmar och vår målsättning är att försöka vara en stöttepelare när det kommer till digital långtidsbevaring.

Utvecklingsarbetet med att ta fram e-arkivportalen har bedrivits i samverkan med våra samarbetspartner inom Enskilda e-arkivet såväl som med Digisam. Vår målsättning med projektet har varit att göra digital arkivering enkel och tillgänglig för alla våra medlemmar. För konstruktionsarbetet står företaget Arkiv-IT.

Under december 2021 kom arbetet i mål såtillvida att det fanns en fungerande e-arkivportal på plats. Våren 2022 fortsatte arbetet med att en handledning för arbete i portalen togs fram av e-arkivarie David Johansson. Även på utvecklingssidan togs kliv framåt genom fortsatt arbete i testmiljön för portalen med många interna och externa använder som provade portalen liksom förevisningar av den för en intresserad omvärld.

Många av de utmaningar som e-arkivportalen står inför går i linje med arbetet med Enskilda E-arkivet (EEA), vilket skapar positiva synergier i projekten. E-arkivportalen är nu en integrerad del av EEA och att det fortsatta utvecklingsarbetet kommer att styras därifrån.

Vår projektrapportering finns att ta del av här: